Adatvédelem


Az adatok kezelésével összefüggésben az adatkezelő (Szolgáltató) ezúton tájékoztatja a honlapot igénybe vevő felhasználókat a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
A Szolgáltatás technikai hátterét az Üzemeltető biztosítja, a szervereken elhelyezett szoftverek üzemeltetését maga végzi.
A honlap használatával mint felhasználó elfogadja az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

1. Fogalmak
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) rendelkezik az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról. A törvény értelmében:
1.1 érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
1.2 személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
1.3 hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
1.4 tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
1.5 adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
1.6 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
1.7 adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.8 nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
1.9 adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
1.10 adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
1.11 adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
1.12 adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
1.13 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
1.14 adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi.

2. Az adatkezelő megnevezése, elérhetőségei
Cégnév: Pannon-Unió Nyelviskola Bt
Székhely: 2131 Göd Kerekerdő u 1/b
Elektronikus levélcím: info@unionyelviskola.hu
Adatvédelmi nyilvántartási azonosító:

3. Az adatkezelés és jogalapja
3.1 Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló felhasználókra vonatkozó adatok rögzítése, illetve továbbítása a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és a tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.
3.2 A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét „A kezelt adatok köre” pont rendelkezései határozzák meg.
A felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, megrendeléssel, a honlapon való regisztrációval adják meg.
3.3 A személyes adatok kiemelt és főtámogatók felé való továbbítására az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hozzájárulás terjedelmét az „Adattovábbítás” pont rendelkezései határozzák meg.
A adattovábbításhoz a felhasználók a hozzájárulást a honlap igénybevételével, a honlapon való a regisztrációval adják meg.
3.4 A Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

4. A kezelt adatok köre
4.1 A Szolgáltató honlapjának általános igénybevétele regisztrációhoz nem kötött.
4.2 A Szolgáltató honlapján igénybevehető ingyenes szintfelmérő szolgáltatásban való részvételhez a felhasználónak kötelezően meg kell adni a következő személyes és egyéb adatokat:
• név (családi és utónév)
• email cím
• telefonszám
A szolgáltató honlapján igénybevehető könyv és tanítási anyag megrendelési szolgáltatáshoz a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatait:
• név (családi és utónév)
• e-mail cím
• telefonszám
• postázási cím
• számlázási cím

A szolgáltató honlapján igénybevehető információkérési szolgáltatáshoz a felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes és egyéb adatait:
• név (családi és utónév)
• e-mail cím
• telefonszám
4.3 A regisztráció során a felhasználó fakultatívan a következő személyes és egyéb adatokat adhatja meg:
• Facebook profil link
4.4 A honlap használata során a Szolgáltató rögzíti a bejelentkezett felhasználók böngészőjének és operációs rendszerének típusát, monitorának felbontását. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az adatokat a Szolgáltató kizárólag statisztikai célra használja fel.

5. Adattovábbítás
5.1 A Szolgáltató a regisztráció során (kötelezően és fakultatívan) megadott adatokat egyedi ajánlat felkínálása céljából kéri. A kiemelt felhasználók adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseivel összhangban kezelik.

6. Az adatkezelés és –továbbítás célja
6.1 A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja:
• a regisztrált és nem regisztrált felhasználóknak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása;
• egyedi ajánlat felkínálása a regisztrált és nem regisztrált felhasználóknak;
• a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk közzététele;
• a Szolgáltató gazdasági reklámnak nem minősülő hirdetményeinek kiküldése;
• illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása.
6.2 A regisztráció során fakultatívan megadható személyes adatok kezelésének célja:
• kapcsolatfelvétel tájékoztatás céljából
6.3 Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényekben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

7. Hír- és reklámlevél
7.1 A regisztrált felhasználók a regisztrációval hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeresen elektronikus hír- és reklámlevelet küldjön a regisztráció során megadott email címükre.
Az elektronikus hír- és reklámlevél szolgáltatásra bárki feliratkozhat neve (családi és utónév) és email címe honlapon történő megadásával.
Reklámot a hírlevelek is tartalmazhatnak.
7.2 A hír- és reklámlevél szolgáltatásról a levelek alján található hivatkozásra kattintva és a Szolgáltató fent meghatározott címén bármikor le lehet iratkozni.

8. Fórum
8.1 A mindenkit érintő kérdéseket a fórumon keresztül bármely regisztrált felhasználó felteheti, de a hivatalos kommunikációs csatorna az email.
8.2 A Szolgáltató moderálja a fórumot, melyre tekintettel a beküldött kérdések és válaszok nem jelennek meg azonnal.
8.3 A fórumban feltett kérdések és a felhasználók felhasználóneve bárki, azaz a nem regisztrált felhasználók számára is nyilvánosan elérhető.
9. Az adatkezelés időtartama
9.1 A regisztráció során kötelezően és fakultatív módon megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és – a jogszabályokban meghatározott kivételekkel – az adatok törléséig tart.

10. Adatfeldolgozás
10.1 A felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben kerülhet sor, illetve a felhasználó hozzájárulása alapján.
10.2 Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozót vehet igénybe.

11. Adatbiztonság
11.1 Szolgáltató minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.
11.2 Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozónál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

12. Adatok módosítása, törlése, tiltakozás az adatkezelés ellen
12.1 A felhasználó az adatainak módosítását az info@unionyelviskola.hu email címre küldött levél útján kérheti a Szolgáltatótól.
12.2 A felhasználó bármikor jogosult adatai törlését, az adatkezelés és –továbbítás megtiltását kérni az info@unionyelviskola.hu email címre küldött levél útján.
12.3 A honlapon elérhető felhasználói fiókot kizárólag a Pannon-Unió Nyelviskola Bt használja fel. A honlapról a felhasználói fiók automatikusan törlésre kerül, az adatok kezelése azonban a fiók törlődésével nem szűnik meg.

13. A felhasználó jogérvényesítési lehetőségei
13.1 A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@unionyelviskola.hu email címre küldött levél útján. A Szolgáltató a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül írásban, email útján adja meg a kért tájékoztatást.
13.2 A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-391-1400, elnök: dr. Péterfalvi Attila) fordulhat.

14. Google Inc. tevékenysége
14.1 A Szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, amely segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független auditálását. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google Inc. a gyűjtött információkat a honlap felhasználó által történő használatának értékelésére, a honlapon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a Szolgáltató részére történő összeállítására, valamint a honlapokon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google Inc. átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. nem társítja a felhasználó IP címét a Google Inc. birtokában lévő egyéb adatokkal.
A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.com/intl/hu/privacy/privacy-policy.htm, a Google Inc. Adatvédelmi Központja pedig a http://www.google.com/intl/hu/privacy/ oldalon érhető el, ahol a Google Inc. adatkezeléséről és a cookie-k letiltásáról további hasznos információk találhatóak.

15. Az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása
15.1 Szolgáltató jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben. A módosítás nem érintheti a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket.