Pannon Államilag elismert
egynyelvű és kétnyelvű
akkreditált nyelvvizsga

Általános tájékoztató


A Pannon Nyelvvizsgarendszer a sikeres vizsgázók számára a következő jogosultságokat biztosítja:

•többlet pontokat felsőoktatás iintézménybe való jelentkezéskor;
•diploma megszerzésének nyelvi feltételét;
•nyelvpótlék jogosultságot a munkába állók számára.

Nyelvvizsga tehető: angol és német nyelvből;
B1(alapfok),
B2(középfok)és
C1(felsőfokon)

Vizsgaszabályzat
Lystra (Google Play)
Lystra (Facebook)

Pannon Nyelvvizsgarendszera Közös Európai Referenciakeretben (KER) meghatározott, az Európa Tanács által ajánlott és akkreditált szintű

–B1(alapfok), B2 (középfok)és C1(felsőfok)–államilag elismert, egynyelvű, általános nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé szóbeli, írásbeli vagy komplex vizsgatípusokból.

Állami elismertség: a sikeres vizsgázók felsőoktatási intézménybe való jelentkezéskor többlet felvételi pontokat szereznek, a diplomaszerzés nyelvi feltételeit teljesítették, nyelvpótlékra szereznek jogosultságot.

Három fokozat: B1 (alapfok), B2 (középfok) és C1 (felsőfok) kialakításakor a vizsga kifejlesztői részben a magyarországi hagyományokat követték, részben az EurópaTanács nyelvtudásszintekre vonatkozó ajánlásait tartották szem előtt.

A B1(alapfok), B2(középfok)és C1 (felsőfok) követelményeit a vizsga nyelvétől függetlenül egységesen határoztuk meg.

Nem szóról-szóra, mondatról-mondatra való fordítás, tolmácsolás a feladat, hanem –a nyelvtudás használhatóságát, életszerűségét szem előtt tartva –a pontos tartalomközvetítés.

Egynyelvűség:
szintenként négy készséget mér: beszédértés, beszédkészség, íráskészség és írott szöveg értése.

Szintező jelleg: a vizsga mindhárom szintjén a vizsgázók nyelvismeretének, nyelvi jártasságának és készségeinek pillanatnyi szintjét értékeljük.

A vizsga komplex jellegét az adja, hogy a vizsgarendszer mind a beszélt (hangzó), mind az írott nyelvi készségeket külön-külön, és együttesen is méri.

Van tehát csak szóbeli, csak írásbeli vizsga vagy a kettő együtt (komplex).

Ennek megfelelően háromféle vizsgabizonyítvány szerezhető:

csak szóbeli,
csak írásbeli, illetve
komplex, amely szóbeli és írásbeli részvizsgákból áll.

JELENTKEZÉS A PANNON NYELVVIZSGÁRA


Jelentkezni három különböző módon lehet a Pannon Nyelvvizsgára

1. Online www.pannon-nyelvvizsga.hu Online jelentkezés esetén a vizsgadíjat átutalással tudja kiegyenlíteni

2. Jelentkezési lap a Pannon-Unió Nyelviskolában is beszerezhető a befizetésre szolgáló sárga csekkel együtt. Cím: 8000 Székesfehérvár, Székesfehérvár Várkörút 46.

3. Vagy lehet jelentkezni postai úton a fenti címre eljuttatott jelentkezési lappal. Ez esetben a jelentkezési laphoz csatolni kell a befizetetést igazoló csekket vagy átutalási igazolást

Szükséges dokumentumok
Nyelvvizsgára jelentkezhet, ha a nyelvvizsga naptári évében betöltötte a 14. életévét.

TÁJÉKOZTATÁS NÉMET NYELVVIZSGÁRÓL

A jelentkezők kis létszámára való tekintettel a Pannon Nyelvvizsgaközpont nem szervez nyelvvizsgát német nyelvből 2018 márciusában.

Megértésüket köszönjük!

http://www.pannon-nyelvvizsga.hu/

Kiértesítés a nyelvvizsga pontos időpontjárólA nyelvvizsgaidőszak első napját megelőző két héttel a vizsgázó e-mail-en kapja az értesítőt, mely tartalmazza a vizsgázói kódot, a nyelvvizsga pontos időpontját és helyszínét.

Fontos, hogy az értesítőben szereplő személyes adatait ellenőrizze.
Elírás esetén a hibát jelezni kell a vizsgahelynek!

Amennyiben a nyelvvizsga időszak első napját megelőző héten a vizsgázó nem kapja meg a postai címre kiküldött értesítőt, a vizsgázónak ajánlatos e-mailben vagy telefonon érdeklődni azon a vizsgahelyen, melyet a jelentkezés alkalmával megjelölt.

Amennyiben ez elmarad, és a Vizsgaközpont nem értesül a hibáról, a vizsgázót nem fogja tudni más időpontra beosztani.

Sajnos ebben az esetben vizsgadíj visszatérítést sem igényelhet a jelentkező.

Tájékoztatás a vizsgaeredményekről


A szóbeli bizottság előtti vizsga eredményét a vizsgázó a terem ajtajára kifüggesztett eredménylistáról (amelyen a vizsgázó titkos kódja, ill. elért pontszáma szerepel, személyes adatai nem) a vizsgát követően tudhatja meg.

A szóbeli vizsga része a hallás utáni értés (labor) vizsgarész is!
Ezek eredményét a Vizsgaközpont munkatársai feldolgozzák, és a szóbeli bizottság előtt tett vizsga eredményével együtt a hivatalos honlapon teszi közzé a hallás utáni (labor) vizsgát követő 10-15 nap elteltével.

A vizsgázó a sikeres vizsgáért járó bizonyítványt az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül a vizsgahelyen veheti át (az időpontról a honlapon lehet tájékozódni).

Az írásbeli vizsga eredményéről a vizsgázó a vizsgát követő 10-15 nap elteltével a Vizsgaközpont honlapjáról (www.pannon-nyelvvizsga.hu) vagy a vizsgahelyen kizárólag személyesen (adatvédelmi okok miatt telefonon nem) – a kapott kódszám segítségével –értesülhet. A sikertelen vizsgáról külön írásbeli értesítést nem küldünk.

A vizsgázó a sikeres vizsgáról szóló bizonyítványát a vizsgahelyen veheti át az eredmények közzétételétől számított 4-5 héten belül, amennyiben nem nyújt be felülvizsgálati kérelmet. Felülvizsgálat esetén ez az idő 6-7 hétre tolódik.
Amennyiben a vizsgázónak nincs lehetősége eredményeit az Interneten megtekinteni, tájékoztatást a vizsgahelyen kérhet személyesen, ahol bármely hivatalos fényképes igazolványának (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) bemutatása után kap információt az általa elért eredményről.

A javított írásbeli dolgozatok megtekintéseAz írásbeli dolgozat (előzetes internetes vagy telefonos egyeztetés után) a Pannon Nyelvvizsgaközpont által az interneten közzétett napon és időpontban tekinthető meg, csak a Nyelvvizsgaközpontban, Veszprémben.

Azon vizsgázókat, akik nem egyeztetnek előre időpontot, sajnos nem áll módukban fogadni. A vizsgadolgozatot a helyiségből kivinni nem lehet.

A dolgozat megtekintésének is vannak szabályai:
A dolgozatot csak a vizsgázó tekintheti meg a Nyelvvizsgaközpont vezetője által megbízott személy jelenlétében. Kiskorú vizsgázót törvényes gondviselője (szülő vagy gyám) elkísérheti.

Amennyiben a vizsgázó jelzi a konzultációs igényét, a vizsgabizottság egyik tagjának felteheti a dolgozat javításával kapcsolatos kérdéseit külön eljárási díj ellenében. A megtekintés 30 percet vehet igénybe.

A Vizsgaközpont a dolgozatokról nem készíthet másolatot.

Nyelvvizsgabizonyítvány átvételeA Pannon Nyelvvizsgarendszer államilag elismert vizsgabizonyítványait az arra jogosultak személyesen vagy meghatalmazással vehetik át a Pannon-Unió Nyelviskolában.

A Vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított bizonyítványokat a vizsgát követő legkésőbb nyolcadik héten eljuttatja a vizsgahelyekre.

Ettől kezdve a bizonyítványok eljuttatása a vizsgázókhoz, vagy a személyes átadás biztosítása az adott vizsgahely felelőssége.

Amennyiben a vizsgázó az adataiban lévő elírásokat, hibákat nem jelzi a vizsgahelynek és a bizonyítványába hibás adatok kerülnek, a bizonyítvány újranyomtatásának költsége a vizsgázót terheli.

Az írásbeli nyelvvizsga


Megjelenés a vizsgánA vizsgázónak az írásbeli nyelvvizsga megkezdése előtt fél órával meg kell jelennie.

A nyelvvizsgázónak gondoskodnia kell kék tollról.

Saját felelősségre legfeljebb 20 perces későbbi kezdés engedélyezhető, de a vizsgaeredmény megállapítását ez nem befolyásolja.

Személyazonosság megállapítása


Vizsgázó személyazonosságának megállapítására minden olyan fényképes személy
Azonosító okmány alkalmas (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély), amely hivatalosan igazolja az illető személyét.

Ilyen okmány hiányában a jelentkező nem kezdheti meg a vizsgát.Segédeszközök használata


Az írásbeli vizsga közvetítés-és írásfeladatainak megoldásához minden, könyvkiadó által kiadott egynyelvű és kétnyelvű szótár – minden típusból 1-1 példány (1 db egynyelvű és 1-1 db idegen nyelv-magyar ill. magyar-idegen nyelv) –nyújthat segítséget.

Kizárólag nyomtatott szótár használható, amelyről a vizsgázó gondoskodik.

Bármilyen digitális eszköz (elektronikusszótár, személyhívó, mobiltelefon stb.) használata tilos, ezek használata (vagy arra tett kísérlet) a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után (a teremfelügyelő erről jegyzőkönyvet készít).

A szóbeli vizsgán illetve az írásbeli vizsga írott szöveg értése (első három feladat) vizsgarészéhez nem használható szótár. B1 és B2 szinten 50 perc, C1 szinten 60 perc elteltével, a feladatlapok beszedése után, a felügyelő felszólítására lehet a szótárt elővenni.

Ezt megelőzően a szótárnak a vizsgázó táskájában kell lennie. A vizsgázó a hátralévő feladatok megoldásakor az idejét saját belátása szerint osztja be.

Az írásbeli dolgozatot a vizsgázók kék tollal írhatják meg, a javítás során a ceruzás megoldásokat a javítók nem veszik figyelembe.

Továbbá nem veszik figyelembe a borítólapra vagy a szövegértésnél a feladatlapra írt megoldásokat.

Hibajavító használata tilos, a hibás megoldásokat egy vonallal kell áthúzni.


Nyelvvizsga időtartam szintek szerintEgynyelvű vizsga:
B1 szint: 100 perc
B2 szint 115 perc
C1 szint: 130 percA jelentkezési lap itt vagy a www.pannon-nyelvvizsga.hu internet címen letöltehető, vagy személyesen beszerezhető a Pannon-Unió Nyelviskolában.

Jelentkezés a nyelvvizsgára